Общи условия

Клиента се задължава да НЕ използва Услугата за следното:
1. За публикуване, разпространяване или предоставяне по всякакъв начин, данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които противоречат на българското законодателство, и приложимите чужди закони,или настоящите условия. Интернет етиката или добрите нрави които нарушават правата на трети лица като:
- Авторски права или сродни на тях права, запазени марки, патент или други права на интелектуална собственост, право на собственост. Както и всякакви други имуществени или не имуществени права или законни интереси на трети лица:
- представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация
2. За публикуване, разпространение или предоставяне софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти.
3. За публикуване или трансфер на порнографски и нелегални материали. 4. За публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.
5. Клиента се съгласява да не използва Услугата за изпращане на нежелана поща – "СПАМ". Нарушаването на това изискване е основание за временно преустановяване на предоставяната Услугата, за което Доставчикът уведомява Клиента. При повторно действие Доставчика има право да прекрати едностранно предоставянето на услугата без предупреждение. Още...